GRATIS verzending in NL en België
Betaal niet langer teveel!
HUISMERK de volgende dag leverbaar
Maatwerk mogelijk

Algemene voorwaarden

Kiepbakspecialist is een handelsnaam van Tramag B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27381553.

Tramag B.V. (hierna te noemen: Tramag) is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. U accepteert daarmee ook de eventuele wijzigingen en herzieningen van deze algemene voorwaarden. U kunt hiervan op de hoogte blijven door de algemene voorwaarden op deze site regelmatig te raadplegen.

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de genoemde voorwaarden de betekenis die er achter staat vermeld:

Tramag: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tramag gevestigd te Alphen aan den Rijn;

Wederpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon jegens wie Tramag zich heeft verbonden tot, of met wie Tramag in onderhandeling is over, de verkoop en levering van zaken, het leveren van diensten danwel het verrichten van enige andere prestatie;

Partijen: Tramag en de Wederpartij.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Tramag en de Wederpartij, waarop Tramag deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tramag, voor de uitvoering waarvan door Tramag derden worden betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige van deze algemene voorwaarden van het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tramag en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest van deze bepalingen”.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet waar in door deze algemene voorwaarden niet in wordt voorzien, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest van deze algemene voorwaarden”.

Artikel 2 – Identiteit van Tramag

Tramag B.V.
Westkanaalweg 1J
2461 EC, ter Aar
Telefoon: +31 – (0)172 – 42 42 20, ma-vr van 8:00-17:00 uur
E-mailadres: info@tramag.nl
KvK-nummer: 27381553
Btw-identificatienummer: NL822491825B01

Artikel 3 – Koop op afstand

3.1 Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Tramag zijn in te zien en zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronisch weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg op een andere wijze zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen van Tramag zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product, of dienst waarop op de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.2 Tramag kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen of had moeten begrijpen dat de aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Voor fouten en afwerkingen van afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave voorkomende in de brochures en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Tramag niet aansprakelijk, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat deze onderdeel van de overeenkomst vormen.

4.4 Door Tramag verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en beschrijvingen etc. blijven in het eigendom van Tramag. De Wederpartij staat er voor in, dat deze gegevens niet worden gebruikt voor enig ander doel dan de onderlinge overeenkomst tussen partijen.

4.5 Indien Tramag met twee of meer personen, c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

4.6 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de catalogi en andere mail (uitlatingen) van Tramag zijn samengesteld kan Tramag voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. De Wederpartij kan hieraan geen verplichtingen van Tramag ontlenen.

Artikel 5 – Prijs

5.1 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend-, administratie-, reparatie- en montagekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van onderhavige clausules zijn de gevolgen van wijzigingen van in- of uitvoerrechten of ander recht of belastingen van de orderbevestiging en optredende verandering van de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, voor rekening van de Wederpartij.

5.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Levering en leveringstermijnen

6.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij Tramag derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tramag dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de bestelling te annuleren of betaling van de goederen te weigeren, zonder dat het voorgaande lid in acht is genomen.

6.3 Indien Tramag gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, ontvangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze gegevens juist en volledig aan Tramag ter beschikking heeft gesteld.

6.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht verschuldigd is, gaat de leveringstermijn eerst in na ontvangst van deze eerste betaling.

6.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

6.6 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond van de Wederpartij. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan bovengenoemd zijn voor rekening van de Wederpartij.

6.7 De wederpartij is gehouden bij aflevering van de zaken/goederen deze in ontvangst te nemen. Indien de Wederpartij de door Tramag af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien de Wederpartij ondanks sommatie van Tramag de zaken niet binnen 3 maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Tramag het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Wederpartij voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Wederpartij is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Tramag gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

6.8 Tramag is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien aflevering van goederen/zaken vertraging oplopen door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen.

6.9 Tramag is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.10 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming waartoe hij jegens Tramag gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen de kosten) die aan de zijde van Tramag daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7 – Vervoer

7.1 De keuze van het vervoermiddel is aan Tramag, ook bij niet franco-verzendingen waarbij geen voorschriften voor de verzending door de koper is aangegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen van het gekozen vervoersmiddel verplichten Tramag niet tot het nemen van een ander vervoersmiddel.

7.2 Eventuele transportschade dient terstond bij aankomst van het geleverde op de vrachtbrief te worden omschreven en door de vervoerder te worden ondertekend.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten

8.1 Bij de aankoop van de producten heeft de consument, welke niet handelt in uitoefening van diens beroep op bedrijf, de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en tussen – indien redelijke wijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Tramag te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

8.3 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tramag dat bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

8.4 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Tramag alleen worden uitgesloten indien Tramag dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Tramag tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs verbonden is aan schommelingen op financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opname en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. Het herroepingsrecht zoals beschreven in dit artikel geldt niet voor niet-consumenten, te weten voor (rechts)personen die handelen in uitoefening van diens beroep of bedrijf.

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

9.1 Tramag is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Tramag kennis heeft genomen van omstandigheden van goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

– In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling, van faillissement, van beslaglegging – indien voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

– indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomsten onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkheid niet van Tramag kan worden gevergd.

9.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tramag op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, maakt Tramag aanspraak op vergoeding van de geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan en rust op Tramag geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de Wederpartij. Indien Tramag de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tramag, zal Tramag in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden door Tramag extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden om deze kosten binnen de daartoe genoemde termijn te voldoen, tenzij Tramag anders aangeeft.

9.4 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedmaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan- afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Tramag is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tramag geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tramag niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tramag of van derden zijn daaronder begrepen. Tramag heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tramag haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Tramag kan gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van vergoeding van de schade aan de andere partij.

10.4 Voor zover Tramag ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zou kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tramag gerechtigd om het reeds na te komen respectievelijk nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Elke overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij op grond van de door Tramag in te winnen inlichtingen voldoende krediet waardig blijkt.

11.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Tramag gerechtigd de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de Wederpartij op verzoek en ten genoegen van Tramag zekerheid heeft gesteld tot nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

11.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tramag aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Tramag is aangegeven.

11.4 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.5 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij een niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de Wederpartij in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaak of vorderingen van de Wederpartij worden gelegd en wanneer deze overlijd, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

11.6 Tramag heeft het recht de door de Wederpartij gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in vermindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

11.7 Tramag kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tramag kan volledig aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

11.8 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tramag verschuldigde.

11.9 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken/goederen blijven uitsluitend eigendom van Tramag, totdat alle vorderingen die Tramag op de Wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vordering genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig zijn betaald.

12.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de Wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

12.3 De Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Tramag mee te werken aan de vestiging van het pandrecht op de vorderingen die de Wederpartij uit hoofde van door levering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

12.4 De Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tramag te bewaren.

12.5 Tramag is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de Wederpartij in gebreke is gesteld met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeerd of dreigt te gaan verkeren. De Wederpartij zal Tramag te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Tramag.

Artikel 13 – Reclamaties/Keuring

13.1 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overgekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Tramag te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Tramag te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Tramag in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Tramag in de gelegenheid te stellen een klacht (doen) onderzoeken.

13.2 Bij reclamaties ten gevolge van transportschade dient een kopie van de vrachtbrief, waarop de transportschade is aangetekend te worden overgelegd (zie artikel 7.2).

13.3 Indien de Wederpartij tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

13.4 Indien van het gebrek later melding wordt gemaakt dan in deze onderhavige algemene voorwaarden is gesteld, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging, en/of schadeloosstelling.

13.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dien aangaande tijdig is gereclameerd dan zal de Tramag de gebrekkige zaak binnen een redelijk termijn na retourontvangst daarvan dan wel indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij ter keuze van Tramag, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangende zaak aan Tramag te retourneren en de eigendom daarvan aan Tramag te verschaffen, tenzij Tramag anders aangeeft

13.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tramag daardoor gemaakt, integraal voor rekening van de Wederpartij.

13.7 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet vermijdelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, kleur, naad of afwerking kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

13.8 Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot Tramag. Dat kan door te mailen naar info@tramag.nl. Voor klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Tramag als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 14 – Garantie

14.1 De door Tramag te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

14.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

14.3 Voor zover er op de geleverde producten een fabrieksgarantie rust, zal Tramag de Wederpartij behulpzaam zijn bij het geldend maken van zijn rechten onder de garantie. Een zelfstandige garantieverplichting van Tramag op de Wederpartij geldt alleen indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij de zelfstandige garantieverplichting bedraagt de garantietermijn zes maanden.

14.4 De garantietermijn van Tramag komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tramag is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

14.5 Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke andere verplichting van Tramag jegens de Wederpartij.

14.6 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit ondeskundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onjuiste onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming door Tramag de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tramag geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

14.7 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

14.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vordering en verweren jegens Tramag en door Tramag bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde een jaar.

Artikel 15 – Montage en reparatie

15.1 In de koopprijzen zijn montage- en reparatiewerkzaamheden niet berekend. Montage- en reparatiewerkzaamheden worden verricht op een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe door de Wederpartij. De montage- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd na vooraf aan Tramag gezonden informatie, tekeningen en dergelijke (voor de juistheid) waarvan de Wederpartij instaat. Montage en reparatie worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage-reparatiebelastende personeel beperkt zich tot het monteren/repareren van het door Tramag geleverde materiaal en/of materiaal dat in de opdracht was begrepen.

15.2 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat Tramag enof/ namens Tramag ingeschakelde derde haar werkzaamheden ongestoord kunnen verrichten.

15.3 Wanneer montage door oorzaken buiten de schuld van Tramag niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze is vertraagd, is Tramag gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

15.4 Voor rekening van de Wederpartij zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:

a. kosten ontstaan doordat de montage niet in de gewone daguren kan/kon geschieden.
b. reis- en verblijfskosten die niet waren inbegrepen in de prijs.

15.5 De Wederpartij dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

15.6 Reclames na het vertrek van het montagepersoon of reparatiepersoneel betreffende de werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij de Wederpartij aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient de Wederpartij binnen tien dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Tramag te reclameren en deze gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen, mits de melding valt binnen de garantietermijn. De Wederpartij zal dienen aan te geven wat het gebrek en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

15.7 De kosten van demontage zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Indien Tramag aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2 Tramag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tramag is uitgegaan van, door, of namens de algemene verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

16.3 Indien Tramag aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van Tramag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.4 De aansprakelijkheid van Tramag is in ieder geval steeds beperkt tot een bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

16.5 Tramag is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

16.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft of schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tramag aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tramag toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige algemene voorwaarden.

16.7 Tramag is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.8 Adviezen en/of hulp van welke aard ook door Tramag aan de Wederpartij gevraagd of ongevraagd gegeven, kunnen nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van Tramag.

16.9 Tramag is nimmer aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik door de Wederpartij verstrekte gegevens. De Wederpartij is gehouden tot schadeloosstelling van Tramag voor alle kosten of schade die voor deze ter zake mochten ontstaan.

16.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tramag of zijn leidinggevende of ondergeschikte.

Artikel 17 – Risico overgang

17.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschil

18.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Tramag partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2 De absoluut bevoegde rechter te ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Niettemin heeft Tramag het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 – Wijziging voor de voorwaarden

19.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekkingen met Tramag.

19.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

19.3 Tramag is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Tramag zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.